Bel ons voor een afspraak 0615823913

(:nl)Welkom bij RPD Service(:)(:en)Welcome to RPD Service(:)

"De persoonlijke service waar u op kunt bouwen"

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden beheersen alle aanbiedingen en overeenkomsten van RPD Service inclusief de uitvoering hiervan. Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden alleen toepasbaar en bindend wanneer dit van te voren schriftelijk is overeengekomen. De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen moeten uitdrukkelijk schriftelijk met RPD Service worden overeengekomen. Deze bedingen werken slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor schriftelijk door RPD Service zijn geaccordeerd. De overige algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

Artikel 2: Overeenkomsten en offertes

Offertes van RPD Service zijn geheel vrijblijvend en kunnen herroepen worden. Overeenkomsten, afspraken en/of toezeggingen met RPD Service zijn pas bindend wanneer schriftelijk overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding en opdrachtbevestiging van RPD Service, welke hier op volgt. Eventuele aanvullende afspraken zijn bindend op moment van schriftelijke bevestiging.

Artikel 3: Prijzen en bijkomende kosten

De door RPD Service opgegeven prijzen en tarieven zijn van toepassing op particulieren en zijn allemaal inclusief btw (behalve de maaltijd- / verblijfstoeslag) en andere heffingen en belastingen die door de overheid moeten worden geheven.
Voor zakelijke klanten gebruiken we (andere) aantrekkelijke uur- en KM-tarieven, vraag naar de voorwaarden en opties. Als u of uw bedrijfsorganisatie regelmatig gebruik maakt van onze diensten, bestaat de mogelijkheid om achteraf per factuur te betalen.
U of de door u geautoriseerde gast (en) hoeven dan alleen het ontvangstbewijs van onze chauffeur te ondertekenen bij aankomst op de eindbestemming. U ontvangt dan elke maand een gespecificeerde factuur.
RPD Service brengt de uren van rijden of wachten op de klant in rekening. Uren worden per half uur afgerond met een minimum gebruik van 2 uur tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als aan het einde van de opdracht de locatie van de opdracht afwijkt van waar is begonnen, brengt RPD Service de reiskosten (KM en / of uren) in rekening die aan de klant moeten worden geretourneerd. Dit volgens de tarieven van RPD Service.

Voor diensten van 12 uur of meer met ritten na 19.00 uur brengt RPD Service de klant € 15, – maaltijdtoeslag in rekening ten voordele van de bestuurder.
Noodzakelijke kosten zoals parkeren, auto, brandstof, overnachting, openbaar vervoer, taxi, vliegtuig, boot, tol en andere kosten voor het gebruik van het voertuig met chauffeur zijn volledig voor de klant.Voor bestellingen van meerdere dagen, waar het nodig is om de nacht door te brengen, brengt RPD Service niet de minimale overnachtingsuren van 8 uur per dag in rekening. Hiervan kan in onderling overleg worden afgeweken. Extra kosten als gevolg van specifieke wensen van de klant worden volledig aan de klant in rekening gebracht. Tenzij anders vermeld, zijn prijzen en tarieven gebaseerd op lonen, loonkosten, sociale en andere overheidskosten, verzekeringspremies en andere kosten die van toepassing zijn tijdens de offerte of datum. Voor overeenkomsten die plaatsvinden op officiële nationale en / of christelijke feestdagen berekent RPD Service een toeslag van 100% exclusief btw. RPD Service heeft het recht om jaarlijks de tarieven te indexeren en de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Dit moet worden vermeld in het geval van reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten van de overeenkomst. Klant heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te vragen. Op basis van artikel 2 van deze voorwaarden kan vervolgens een gewijzigde overeenkomst worden gesloten. Eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan, worden apart in rekening gebracht.

Opdrachtgever wordt geacht een verzoek om wijziging zoals bedoeld in lid 11 van dit artikel te hebben gedaan, indien blijkt dat extra tijd c.q. kosten noodzakelijk zijn ter voldoening aan bepaalde (overheids-)voorschriften. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van eventuele kosten die ontstaan doordat zij haar verplichtingen als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden niet nakomt. Onverminderd het elders in deze voorwaarde bepaalde, heeft RPD Service het recht om extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover die kosten ontstaan als gevolg van:

  • Het buiten de schuld van RPD Service niet op normale wijze en/of zonder onderbreking kunnen uitvoeren van de overeenkomst.
  • Buiten de schuld van RPD Service moeten uitbreiden van de dienstverlening die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst moet worden verricht.

Artikel 4: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te annuleren mits dit uiterlijk 12 uur voor vertrek van huis van de chauffeur telefonisch en schriftelijk gemeld wordt. Bij te late annulering is RPD Service gerechtigd 3 uur in rekening te brengen en te factureren.

Artikel 5: Verplichting RPD Service

Bij het afnemen van diensten incl. auto, zal RPD Service bij ontsteltenis zorg dragen voor vervangend vervoer indien mogelijk.

RPD Service zal bij boekingen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verstrekte informatie van de klant.

RPD Service biedt een chauffeur die representatief is en in bezit van het vereiste rijbewijs om het betreffende voertuig te mogen besturen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en verzekeringen

RPD Service zal te allen tijde zorg dragen voor een dekkende inzittende verzekering. RPD Service is alleen aansprakelijk voor schade bij onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerk, zijnde opzet of grove schuld. De opdrachtgever vrijwaart RPD Service van aanspraken door derden, welke komen uit door ons verrichte werkzaamheden. RPD Service is niet aansprakelijk voor het niet op tijd bereiken van de opgegeven bestemming. RPD Service is niet aansprakelijk voor kosten of schades die ontstaan zijn door ongeval of bekeuring(en) tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit wanneer dit niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur. RPD Service besturen het vervoersmiddel naar alle wettelijke voorgeschreven regels. Het overtreden van verkeersregels in opdracht van de opdrachtgever geschied alleen in samenspraak met de desbetreffende chauffeur. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de bekeuringen.

RPD Service is niet aansprakelijk; voor letsel aan passagiers; voor schade en/of kosten aan zaken aanwezig in het voertuig tijdens uitvoering van de opdracht; voor schade en/of verlies die door de chauffeur worden veroorzaakt bij opdrachtgever of derden, behalve bij opzet of grove schuld; voor ten hoogste een bedrag gelijk aan de kosten van de opdracht exclusief omzetbelasting. RPD Service is niet aansprakelijk voor verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.

Artikel 7: Verzekeringen en verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is verantwoordelijk tijdens de gehele duur van de overeenkomst voor het afsluiten en behouden van een WA-verzekering conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het te besturen voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men redelijkerwijs kan stellen. Tevens dient het voertuig APK gekeurd te zijn. Wanneer de chauffeur voor het besturen van het te besturen voertuig een ander rijbewijs nodig heeft dan rijbewijs B, dient de opdrachtgever dit bij de boeking te vermelden. Wanneer de opdrachtgever enig moment voor de uitvoering van de overeenkomst voorziet dat zij niet aan de gestelde eisen voldoet, dient zij dit te melden aan RPD Service. In dat geval kan RPD Service direct middels buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst ontbinden. RPD Service is dan in deze gerechtigd eventuele ontstane schade en/of kosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Klachtenbehandeling

Klachten over RPD Service en/of onze chauffeurs dienen na beëindiging van de werkzaamheden binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk ingediend zijn. Is deze termijn verstreken dan nemen wij geen klachten meer in behandeling. De opdrachtgever wordt dan geacht de uitgevoerde werkzaamheden en/of facturen te hebben goedgekeurd. Wij zullen de klachten zo goed mogelijk naar wens van de klant afhandelen. De klacht kan ingediend worden via een bericht daarbij dienen de volgende punten in acht genomen te worden:

NAW Chauffeur / Taxionderneming:

* Naam:

* Adres:

* Postcode / plaats:

NAW Reiziger:

* Naam:

* Adres:

* Postcode / plaats:

* Telefoon privé:

* Telefoon mobiel:

* Evt. belangenbehartiger van de reiziger:

* Evt. getuige van het voorval:

* Plaats van het voorval:

* Datum & tijd van het voorval:

Indien de klacht niet binnen 6 weken in behandeling is genomen kan de klant indien gewenst contact opnemen met de Geschillencommissie.

RPD Service is aangesloten bij de “Geschillencommissie”.

www.taxiklacht.nl

* NAW = Naam, Adres, Woonplaats

Artikel 9: Verbod op benadering personeel

De opdrachtgever is niet bevoegd personeel (chauffeurs) van RPD Service te benaderen binnen een periode van één jaar na de laatste uitgevoerde opdracht voor de opdrachtgever zonder tussenkomst van RPD Service voor het verzoeken van het besturen van een voertuig. Dit mits er schriftelijk toestemming is verleend door de directie van RPD Service. Bij overtreding van onder artikel .1 genoemde situatie is RPD Service gerechtigd direct een bedrag van  € 300.- per dag op te eisen. Dit vermeerderd door eventueel gevolg van schade als gevolg van de overtreding.

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt door RPD Service het volgende verstaan: iedere omstandigheid die RPD Service de nakoming van de overeenkomst beperkt,

Onder 10.1 vallen onder meer de volgende genoemde omstandigheden:

Terrorisme, brand, (burger)oorlog, noodtoestanden, vijandelijkheden, oorlogsgevaar, embargo, (bijzondere) weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, energiecrisis, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, noodtoestand, staat van beleg, onlusten, bedrijfsstoringen, demonstraties, werkstaking, rellen, verkeersoponthoud, diefstal of het niet juist functioneren van het door de opdrachtgever aangewezen voertuig, ziekte van de chauffeurs van RPD Service, iedere omstandigheid buiten de macht van RPD Service, of deze tijdens de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien of niet.

Artikel 11: Ontbinding

RPD Service is gerechtigd om de nog niet uitgevoerde opdrachten op te schorten of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien gedurende de loop van de overeenkomst niet tijdig betaald is of bij vrees hiervoor. RPD Service behoudt het recht op vergoeding van alle schade, kosten en rente indien de opdrachtgever:

Wanprestatie pleegt; in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht; surseance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht; de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt; haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal; een van haar onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van haar onderneming en/of vermogen; onherroepelijk wordt veroordeeld tot vrijheidsstraf of geldboete op grond van de Wet Economische Delicten.

Artikel 12: Facturering

Onze facturen worden opgesteld aan de hand van de uren en / of KM ’s die de chauffeur aan RPD Service doorgeeft en zullen worden afgetekend door de opdrachtgever na beëindiging van de opdracht.

Is de opdrachtgever het niet eens met het aantal gefactureerde uren en / of KM ’s dan is de opdrachtgever verplicht dit binnen termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de directie van RPD Service.

Artikel 13: Betaling

De opdrachtgever is verplicht om de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen doormiddel van overmaken op de door RPD Service aangegeven bankrekening zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of enige korting. Wanneer de opdrachtgever één kalender maand na de factuurdatum in gebreke is gebleven, is RPD Service gerechtigd € 15,- administratiekosten in rekening te brengen. Per kalender maand is de opdrachtgever 5 % rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend. Betalingen geschied contant, pin of via bank- of girorekening.

Opdrachtgever is aan RPD Service alle gerechtelijke en ongerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd.

Artikel 14: Naamsverandering

De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht in geval RPD Service geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of van eigenaar verandert.

Artikel 15: Kettingbeding

Bij volledige of onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij onze dienst geleverd wordt, is de opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan de opvolging op te leggen.

Artikel 16: Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op door RPD Service verstrekte bescheiden blijven van RPD Service. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RPD Service worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 17: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

Elke overeenkomst waarop deze voorwaarden gelden alsmede activiteiten in het buitenland worden beheerst door het Nederlandse recht. Elk geschil, ontstaan naar aanleiding van de door opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst zal in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank. Is de opdrachtgever in de zin van de wet een consument dan zal RPD Service hem een termijn gunnen van ten minste één kalender maand om een bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 19: Vervoer van dieren

* Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd en / of in een draagbare mand.

* De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor reiziger of voor de bestuurder lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.

* Hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen onder alle omstandigheden te worden meegenomen. Indien een bestuurder allergisch is, dient hij/zij binnen 30 minuten voor vervangend vervoer te zorgen.